Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6, Ostrava-Kunčice 719 00, Česká republika (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6, Ostrava-Kunčice 719 00, Česká republika

email: info@xkko.cz

telefon: 00420 608 78 44 78, 00420 777 11 74 74Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II.

Konkrétní zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů správce


Na základě plnění smlouvy

1.

Účel: Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Údaje: Osobní údaje klientů (kontantní údaje)

Zdroj údajů: Objednávka via. eshop www.xkko.cz, E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, GEIS, Balikobot.cz, PayPal, Comgate

2.

Účel: Vedení účetnictví, mezd a sjednávání smluv s externisty

Údaje: Osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů (kontaktní údaje, bydliště, někdy data narození)

Zdroj údajů: Faktury a pracovní smlouvy

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, Externí účetní firma, Vytištěné smuvy a fakturyNa základě oprávněného zájmu

1.

Účel: Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Údaje: Kontantní údaje zákazníků

Zdroj údajů: Informace z objednávek z eshopu www.xkko.cz

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, Wedos


2.

Účel: Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Zdroj údajů: Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Google Analytics, webhostingové služby Wedos, případně další analytické službyNa základě souhlasu zákazníka

1.

Účel: Marketing a propagace webu a prezentovaných značek

Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Zdroj údajů: Formulář pro newsletter

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, Wedos
III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 •     plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •     oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,


    Účelem zpracování osobních údajů je

 •     vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

    Správce uchovává osobní údaje

 •     po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 •     po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 •     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) - detailní informace naleznete v bodu II.

    Příjemci osobních údajů jsou osoby

 •     podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 •     zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, emailu a účetnictví.
 •     zajišťující marketingové služby.
 •     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 


VI.

Vaše práva

    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 •     právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •     právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. (samostatně tak můžete učinit v administraci Vašeho účtu na www.xkko.cz nebo požádat správce o úpravu údajů na info@xkko.cz)
 •     právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. (samostatně tak můžete učinit v administraci Vašeho účtu na www.xkko.cz nebo požádat správce o úpravu údajů na info@xkko.cz)
 •     právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •     právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •     právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 •     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména    

 •         firemní  PC a NTB (zaheslované, zapinované, antivirus)
 •         firemní mobily (Pin, heslo, antivirus)
 •         tištěné objednávky a faktury (uzamykatelná spisovna)


    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

Závěrečná ustanovení

    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 


Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.